Impera Alfa

Impera Alfa

Obserwuj nas w social media

Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ul. Grzyśki 16
40 - 560 Katowice

 

ZMIANA NAPĘDZA ROZWÓJ

Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna to wehikuł venture capital posiadający trzech Inwestorów Prywatnych realizujący wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspólny projekt w ramach programu BRIdge Alfa.

 1. Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna realizuje inwestycje w innowacyjne projekty posiadające tzw. Polski Pierwiastek, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.

 2. Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju, a także pomaga projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

Obserwuj nas w social media

W co inwestujemy

Spółki, w które inwestujemy muszą spełniać kryterium młodego i innowacyjnego przedsiębiorcy, tzn. przeznaczać określoną część budżetu na prace badawczo-rozwojowe, oraz posiadać tzw. Polski Pierwiastek czyli w szczególności prowadzić główną część prac B+R w Polsce. Przez młode przedsiębiorstwo rozumiemy takie, które zostało zarejstreowane nie więcej niż 5 lat temu.

 • Współpracujemy z uczelniami, instytutami badawczymi i naukowcami.
 • Wychodzimy naprzeciw podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym zainteresowanym rozpoczęciem komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych lub innowacyjnych produktów ze wskazanych poniżej branż.
 • Wartość naszych inwestycji w pojedynczy projekt nie przekracza 1 mln zł. Co istotne, część z tej kwoty jest przekazywana jako wkład kapitałowy, reszta natomiast jako bezzwrotna dotacja.

Naszym celem jest budowa wartości projektów inwestycyjnych. Zespół ekspercki Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna aktywnie wspiera zarządzających spółkami portfelowymi oraz projektami B&R we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania. Szczególną wagę przykładamy do pracy nad strategią danego przedsięwzięcia oraz komercjalizacją produktów, także poprzez pomoc w wyjściu na rynki zagraniczne.

 • Sektor rolno-
  spożywczy

 • Technologie dla
  przemysłu
  spożywczego

 • Energetyka
  odnawialna

 • Technologie z zakresu clean-tech

 • Projekty z zakresu Internetu i mobile

 • Technologie i usługi powiązane
  z medycyną i zdrowiem

 • Technologie
  i usługi dla branży finansowej

 • Technologie i usługi dla branży reklamowej

 • Technologie z
  kategorii wearables

 • Projekty z zakresu infrastruktury ICT, cloud, big-data oraz realizowane w modelu SaaS

 • Sektory zbliżone
  kompetencyjnie
  do powyżej
  wymienionych

 • Prosimy o przesłanie informacji na temat projektów inwestycyjnych na adres:

  kontakt@imperaalfa.pl

Zgłoś Projekt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszenia projektu w celu i zakresie niezbędnym do analizy przedmiotowego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (dalej jako „Impera Alfa”) z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@imperaalfa.pl . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). — Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do analizy Pani/Pana zgłoszenia projektowego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Impera Alfa podmiotom upoważnionym do uzyskania tych informacji a) w związku z umową o dofinansowanie projektu tj. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej; b) inwestorowi/inwestorom Impera Alfa. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Impera Alfa projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Działanie 1.3: Prace B+R finans owane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa jak również przez okres trwałości projektu (przez 3 lata po zakończeniu projektu), tj. maksymalnie do dnia 31.12.2023.

  * Proszę uzupełnić formularz

  Projekt UE

  Fundusz Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp.z o.o. realizuje projekt „Realizacja przez fundusz Impera Alfa projektów technologicznych związanych z prowadzeniem/wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub wykorzystaniem własności przemysłowej (z wyłączeniem praw ze znaku towarowego) na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept, pochodzących m.in. ze środowisk jednostek naukowych”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa. Dofinansowanie: 24.000.000,00 PLN Rozmiar funduszu: 30.000.000,00 PLN Rezultatem projektu będzie sfinansowanie co najmniej 14 Projektów B+R.

   
   

   

  Informacja dla inwestorów

  1. Stosownie do art. 56. ust. 4 ustawy z dnia 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 poz 1723) (dalej „Ustawa Zmieniająca”), spółka Impera Alfa ASI Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „ASI” ) jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną informuje, że w wyniku uchwalenia powyżej wskazaną ustawą w art. 14 zmian do ustawy  z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. 681 i 825) (dalej „Ustawa Zmieniana” lub „Ustawa o Funduszach”) nastąpiły zmiany dotyczące obejmowania praw uczestnictwa w Spółce jako alternatywnej spółce inwestycyjnej przez klientów detalicznych.
  2. Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru wewnętrznie zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.
  3. Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej i spełnia kryteria klienta profesjonalnego. Kryteriów klienta profesjonalnego nie stosuje się w przypadku, gdy alternatywna spółka inwestycyjna uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.
  4. Spółka nie działa na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 5 ust.1 rozporządzenia 2015/760.
  5. Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej jest udział w Spółce.
  6. Wkład do Spółki w zamian za prawa uczestnictwa Spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego. Katalog kategorii podmiotów uznanych za klientów profesjonalnych wskazany jest w art. 2 pkt 13a Ustawy o funduszach.
  7. Spółka informuje o treści dodanego do art. 8 a Ustawy o Funduszach nowego ust. 4 oraz o zmienionej treści art. 70 k Ustawy o Funduszach:

  Art. 8 a ust 4

  1. Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.

  „Art. 70k

  1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
 • Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.
 • Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.
 • Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.
 • Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.
 • Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.”
  1. Do Spółki mają zastosowanie przepisy ust. 3-6 art. 70 k Ustawy o Funduszach, bowiem na dzień publikacji tej informacji, nie występuje sytuacja o której mowa w ust. 7 art. 70 k Ustawy o Funduszach.
  2. Co istotne umowy, o których mowa w art. 8a ust. 4 Ustawy Zmienianej, zawarte przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej czyli przed 29.09.2023 r., nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  3. Spółka informuje o treści art. 56 ust. 1 oraz 2 Ustawy Zmieniającej:

  Art. 56. 1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a‒m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.
   2.Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:
  1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
  3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej – jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

  Zrównoważony rozwój

  Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju:
  1. Impera Alfa ASI Sp. z o.o. (dalej Spółka, lub ASI) jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi ma obowiązek dokonywania na postawie przepisów unijnych ujawnień i publikacji określonych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG). Do Spółki mają zastosowanie m.in. poniżej wymienione przepisy aktów prawnych dotyczących ESG:
  a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie SFDR”);
  b) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie RTS”);
  c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm., dalej: „Taksonomia”).
  2. Zgodnie z art. 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
  3. Zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
  4. Spółka podejmując decyzje inwestycyjne kieruje się przede wszystkim interesem Spółki i Inwestorów, mając na uwadze przyjęte postanowienia polityki i strategii inwestycyjnej. W związku z art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR Spółka informuje, iż nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Uzasadnione jest to małą skalą działalności oraz jej charakterem, tzn. Spółka jest funduszem typu VC, który na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Projekty, w które inwestuje fundusz muszą spełniać kryterium młodego i innowacyjnego przedsiębiorcy, tzn. przeznaczać określoną część budżetu na prace badawczo-rozwojowe, oraz posiadać tzw. Polski Pierwiastek czyli w szczególności prowadzić główną część prac B+R w Polsce.
  5. Spółka nie przyjęła strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co oznacza, iż nie sporządziła na poziomie całej swojej organizacji strategii określającej sposób uwzględnienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Spółka na obecnym etapie więc nie uwzględnia w bieżącej działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i ze względu na charakterystykę branżową potencjalnych spółek portfelowych uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju za nieznaczące dla poziomu zwrotu osiąganego z inwestycji.
  6. Spółka informuje, że zgodnie z art. 70zb ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 poz. 1523 z późn. zm.) nie ma obowiązku opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzenia wobec czego nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
  7. Spółka nie promuje aspektów środowiskowych lub społecznych, albo mających na celu zrównoważone inwestycje.
  8. Ze względu na specyfikę działalności polegającą na inwestowaniu przez Spółkę środków w małe przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz w konsekwencji znikomy wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju ze względu na małą skalę działania oraz potencjalne koszty związane z prawidłowym i rzetelnym mierzeniem rzeczywistego wpływu, Spółka oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

  O nas

  Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna to spółka inwestycyjna venture capital powołana przez przez Inwestorów Prywatnych oraz Impera Capital S.A. w celu realizacji wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspólnego projektu w ramach programu BRIdge Alfa.

  Realizujemy inwestycje w innowacyjne projekty posiadające tzw. Polski Pierwiastek, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.

  Aktywnie uczestniczymy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju.

  Pomagamy projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

  Andrzej<br/>Ziemiński

  Andrzej
  Ziemiński

  Członek Zarządu

  W swojej piętnastoletniej karierze zawodowej realizował transakcje M&A, emisje akcji spółek publicznych oraz sprzedaż spółek niepublicznych do inwestorów branżowych lub finansowych. Od 2014 r. jest członkiem zarządu Impera Capital S.A. Od 2011 jest Członkiem Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o.o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych wielu spółek z sektora nowych technologii. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.

  Cezary<br/>Gregorczuk

  Cezary
  Gregorczuk

  Członek Zarządu

  Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z indywidualnym tokiem studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości. Ukończył seminarium między uniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego.

  W latach 2004−2008 pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., zasiadając na stanowisku Z -cy Dyrektora Biura Maklerskiego, nadzorującego prace Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, a także Zespołu Zarządzania Aktywami.

  W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych. Był Aniołem Biznesu.

  Partnerzy

  Portfolio

  • Click GREEN

   Więcej informacji wkrótce.

  • Hideez

   Hideez FIDO Key to klucz działający w oparciu o Bluetooth, służący do uwierzytelniania dostępu do zasobów w środowisku mobilnych, desktopowym oraz online, ułatwiając użytkownikom czasochłonny proces logowania się czy do komputera, czy do systemu bankowego. Projekt jest realizowany przez spółkę Hideez Poland Sp. z o.o.

  • Polish Milk Technologies

   Firma POLISH Milk Technologies Sp. z o.o. zajmuje się produkcją cukierków w formie tabletek dla dzieci i osób dorosłych wyprodukowanych na  bazie mleka w proszku.

  • Travil

   Travvil – mobilny marketplace umożliwiający streaming plików wideo i plików zdjęciowych bezpośrednio między użytkownikami.

  • FCQ

   FCQ Platform – globalna platforma blockchain ułatwiająca inwestycję w nieruchomości, wychodzi po drugą rundę finansowania.

  • HiPets

   HiPets to narzędzie stworzone specjalnie dla branży opieki nad zwierzętami. Platforma łączy specjalistów z opiekunami zwierząt i pozwala na rezerwację wizyt online o dowolnej porze dnia i nocy.

  • Bookooy

   Więcej informacji wkrótce.

  • Sensevr

   The most effective VR/AR/360 real estate sales and promotion tool. Effortless implementation in sales process to sell faster, easier and at highest price.

  • Supermercato

   Spółka świadczy usługi polegające na zakupie i dostawie towarów (FMCG) dla klienta detalicznego w formule „economy of sharing”. Szopi.pl tworzy innowacyjny system logistyczny, który optymalizuje proces zarządzania zespołem szoperów, co przełoży się na szybszą i bardziej wydajną obsługę klientów. Obecnie spółka działa w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, jednocześnie planowane jest zapewnienie dostępu do innowacyjnej oferty w kolejnych miastach, m.in. w: Katowicach, Gdańsku czy Poznaniu.

  • Airfusion

   AIRFUSION tworzy pierwszy na świecie system, który pozwoli operatorom farm wiatrowych, jak również producentom turbin, lepiej zarządzać procesami związanymi z utrzymaniem ruchu turbin.

  • Tools-Chem Cooperation

   Firma została założona z myślą o technologicznym i inżynieryjnym wsparciu różnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym.

   Od kilkunastu lat Tools-Chem rozwija się i zdobywa doświadczenie, głównie w technologii produkcji: chłodziw, smarów, środków do mycia i dezynfekcji maszyn oraz układów chłodzenia i smarowania. Ważnym elementem naszej oferty jest doradztwo w zakresie serwisu środków smarnych, utrzymania jakości, jak i stabilności procesów obróbki, ale przede wszystkim podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy ludzi oraz eksploatacji maszyn i narzędzi.

  • [EXITED] NapiFeryn BioTech

   To polski start-up założony w 2014 r. przez naukowców: Piotra Wnukowskiego i Magdalenę Kozłowską. Zespół pracuje nad innowacyjną w skali światowej technologią FIDOs pozwalająca na pozyskiwanie izolatu białkowego z rzepaku. NapiFeryn współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi takimi, jak BioNano Park w Łodzi (Laboratoriu Biotechnologii Przemysłowej), Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

  • Projekt LifeGel

   LifeGel to start-up biorący sobie za cel zmianę sposobu prowadzenia badań laboratoryjnych.

   Firma rozwija produkt umożliwiający prowadzenie trójwymiarowych hodowli komórkowych w każdym laboratorium. Zespół spółki wierzy, że jego produkt w przyszłości da naukowcom możliwość prowadzenia badań pozytywnie wpływających na rzeczywistość.

  • Grafik Optymalny

   Grafik Optymalny, to spółka która rozwija oprogramowanie typu SaaS do planowania i rozliczania czasu pracy z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi i funkcjonującym w zgodzie z obowiązującym Kodeksem Pracy. System pozwala stworzyć grafik za pomocą jednego kliknięcia, uwzględniając wszystkie zmienne, jak ilość potrzebnych pracowników czy normy czasu pracy.

  • Dietomatic

   spółka rozwija marketplace napudelkach.pl łączący firmy oferujące catering dietetyczny z konsumentami poszukującymi odpowiadającej im oferty. Narzędzie pozwala w szybki i łatwy sposób wybrać spośród wielu dostawców oferujących diety o konkretnych parametrach.

  Kontakt

  Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.
  ul. Grzyśki 16 | 40 – 560 Katowice

  Biuro Warszawa:
  ul. Wołoska 9 | 02-583 Warszawa

  Telefon. +48 22 398 82 70 Fax. + 48 22 398 82 71
  E-mail: kontakt@imperaalfa.pll
  KRS: 0000539051 NIP: 5213687035 REGON: 360652318

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszenia projektu w celu i zakresie niezbędnym do analizy przedmiotowego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (dalej jako „Impera Alfa”) z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@imperaalfa.pl . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). — Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do analizy Pani/Pana zgłoszenia projektowego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Impera Alfa podmiotom upoważnionym do uzyskania tych informacji a) w związku z umową o dofinansowanie projektu tj. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej; b) inwestorowi/inwestorom Impera Alfa. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
   Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Impera Alfa projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Działanie 1.3: Prace B+R finans owane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa jak również przez okres trwałości projektu (przez 3 lata po zakończeniu projektu), tj. maksymalnie do dnia 31.12.2023.

   * Proszę uzupełnić formularz

   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   Jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

   BRIdge Alfa

   BRIdge Alfa skierowany jest do projektów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

    

   Inteligentny Start

   Celem programu jest umożliwienie młodym Polakom aktualnie studiującym na zagranicznych uczelniach zdobycie doświadczenia poprzez odbycie stażu lub praktyk w polskich przedsiębiorstwach. Inteligentny Start ma również na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

   Program Inteligentny Start dedykowany jest dla:

   • młodych Polaków studiujących na uczelniach zagranicznych,
   • polskich absolwentów zagranicznych uczelni mieszkający w kraju studiów,
   • polskich przedsiębiorców rozwijających swoje firmy na rynkach zagranicznych.

   Zaprojektowane przez: