Skip to main content

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju:

 1. Impera Alfa ASI Sp. z o.o. (dalej Spółka, lub ASI) jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi ma obowiązek dokonywania na postawie przepisów unijnych ujawnień i publikacji określonych informacji  związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG). Do Spółki  mają zastosowanie m.in. poniżej wymienione przepisy aktów prawnych dotyczących ESG:
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm., dalej: Rozporządzenie SFDR”);
 3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady “nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm., dalej: Rozporządzenie RTS”);
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm., dalej: Taksonomia”).
 5. Zgodnie z 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
 6. Zgodnie z 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR  przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się  sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
 7. Spółka podejmując decyzje inwestycyjne kieruje się przede wszystkim interesem Spółki i Inwestorów, mając na uwadze przyjęte postanowienia polityki i strategii inwestycyjnej. W związku z art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR Spółka informuje, iż nie bierze pod uwagę żadnych  niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Uzasadnione jest to małą skalą działalności oraz jej charakterem, tzn. Spółka jest funduszem typu VC, który na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Projekty, w które inwestuje fundusz muszą spełniać kryterium młodego i innowacyjnego przedsiębiorcy, tzn. przeznaczać określoną część budżetu na prace badawczo-rozwojowe, oraz posiadać tzw. Polski Pierwiastek czyli w szczególności prowadzić główną część prac B+R w Polsce.
 8. Spółka nie przyjęła strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co oznacza, iż nie sporządziła na poziomie całej swojej organizacji strategii określającej sposób uwzględnienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Spółka na obecnym etapie więc nie uwzględnia w bieżącej działalności  ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i ze względu na charakterystykę branżową potencjalnych spółek portfelowych uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju za nieznaczące dla poziomu zwrotu osiąganego z inwestycji.
 9. Spółka informuje, że zgodnie z art. 70zb ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 poz. 1523 z późn. zm.) nie ma obowiązku opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzenia wobec czego nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
 10. Spółka nie promuje aspektów środowiskowych lub społecznych, albo mających na celu zrównoważone inwestycje.
 11. Ze względu na specyfikę działalności polegającą na inwestowaniu przez Spółkę środków w małe przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz w konsekwencji znikomy wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju ze względu na małą skalę działania oraz potencjalne koszty związane z prawidłowym i rzetelnym mierzeniem rzeczywistego wpływu, Spółka oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.